THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ DỰ THI

“GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022”

Để phù hợp với tiến độ công việc thực tế và theo yêu cầu của nhiều doanh nghiệp, Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam quyết định:

Điều chỉnh hạn chót gửi hồ sơ dự thi, từ ngày 01/9/2022 sang ngày 15/9/2022 (theo dấu bưu điện)


Bằng thông báo này chúng tôi đã điều chỉnh nội dung “Thông báo Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022” được ban hành theo Công văn số 06/CV-HHBBVN ngày 05/05/2022 của Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam.


Ủy ban Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022 có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Thông báo này./.


BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ DỰ THI “GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022”