TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

 1. Đáp ứng đầy đủ các chức năng kỹ thuật của bao bì
  25 điểm

 2. Đáp ứng đầy đủ các chức năng tiếp thị của bao bì
  25 điểm

 3. Đạt hiệu quả kinh tế
  15 điểm

 4. Đáp ứng xu hướng bao bì bền vững
  15 điểm

 5. Thể hiện tính sáng tạo, đổi mới
  20 điểm

 6. Điểm thưởng của Ban Giám khảo
  05 điểm

TỔNG CỘNG: 100 điểm và 5 điểm thưởng