TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

TỔNG CỘNG:  100 điểm và 5 điểm thưởng

Tiêu chí chấm điểm được cụ thể hóa tại mẫu Đăng ký dự thi (💾 Tải Mẫu Đăng ký dự thi: tại đây )