ỦY BAN GIẢI THƯỞNG

Ủy ban Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024 gồm các Ông, Bà có tên sau: