ỦY BAN GIẢI THƯỞNG

Ủy ban Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022 gồm các Ông, Bà có tên sau:

  1. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Chủ tịch HHBBVN Chủ tịch Ủy ban

  2. Ông Nguyễn Ngọc Minh Thy, Phó CT HHBBVN Phó Chủ tịch Ủy ban

  3. Ông Phạm Nhật Thăng, Phó Chủ tịch HHBBVN Phó Chủ tịch Ủy ban

  4. Ông Phan Quang Thuận, Phó Chủ tịch HHBBVN Phó Chủ tịch Ủy ban

  5. Lương Thị Thúy Ngân, Tổng Thư ký HHBBVN Ủy viên Ủy ban

  6. Ông Bùi Mạnh Tân, Ủy viên BCH HHBBVN Ủy viên Ủy ban

  7. Ông Nguyễn Hoài Vinh, Ủy viên BCH HHBBVN Ủy viên Ủy ban